Oiliúint

baile » Oiliúint » Printíseachtaí » CEISTEANNA COITIANTA

CEISTEANNA COITIANTA

 

· Cad is printíseach ann?
Is éard atá i bpintíseach na duine a oibríonn d’fhostóir i ngairm roghnaithe agus a fhaigheann na scileanna, an t-eolas agus na dearcthaí is gá le bheith ina cheardaí cáilithe.

· Cad iad na ceirdeanna atá clúdaithe ag Printíseacht ar Bhonn Caighdeán?
Meicnic Thalmhaíochta*
Meicnic aerárthaí*
Bríceadóireacht & Saoirseacht Chloiche
Caibinéadacht
Cearpantóireacht & Siúinéireacht
Oirtheoireacht Gléasra Tógála*
Leictreach*
Ionstraimíocht Leictreach*
Córais Slándála Leictreonacha*
Crúdóireacht Capall
Oirtheoireacht*
Tíliú Urlár agus Ballaí*
Meicníocht Feithiclí Troma*
Insliú Tionsclaíoch
Ionstraimíocht*
Déanamh Miotail
Mótarmheicnic*
Péinteáil & Maisiú*
Plástráil
Pluiméireacht
Meáin Chlóite*
Cuisniú & Aerchóiriú*
Saoirseacht Leathán Miotail
Uirliseoireacht
Deisiú Creatlach Feithicle*
Meaisíní Adhmaid

· Cad iad na cáilíochtaí oideachais a bhfuil gá leo le bheith i do phrintíseach?
Is iad na híoscháilíochtaí oideachais a bhfuil gá leo le bheith i do phrintíseach ná 5 ghrád D sa Teastas Sóisearach nó a choibhéis sin, nó cúrsa Réamh-Phrintíseachta ceadaithe a bheith déanta go sásúil agat, nó a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus taithí oibre ábhartha trí bliana ar a laghad ceadaithe ag FÁS a bheith agat. Ach féadfaidh roinnt fostóirí cáilíochtaí ardoideachais a éileamh.

· An bhfuil aon riachtanais eile ann ?
Tá – caithfidh duine atá ag iarraidh a bheith ina phrintíseach in aon cheann de na ceirdeanna atá marcáilte le * pas a fháil san Eagrán 24 Pláta de Thástáil Dathamhairc “Ishihara”.


· Cad atá le déanamh agam le bheith i mo phrintíseach?
Caithfidh tú post mar phrintíseach a fháil i do cheird roghnaithe le fostóir atá ceadaithe ag FÁS. I measc na roghanna a d’fhéadfadh a bheith ann tá:-

- Gaol, comharsa nó cara atá ag obair sa cheird
- Cuideachtaí bunaithe sa réigiún nó san áit atá ag oibriú sa cheird
- Cláraigh le d’Oifig Fostaíochta FÁS áitiúil ag léiriú go bhfuil spéis agat a bheith i do phrintíseach. Déanann baill foirne na nOifigí Fostaíochta áitiúla de chuid FÁS a ndícheall daoine aonair cláraithe a chur le chéile le folúntais i bpoist a mhéid is féidir.

Caithfidh d’fhostóir thú a chlárú mar phrintíseach laistigh de 2 sheachtain tar éis thú a earcú.

· Cad í an aois íosta?
16 bliana d’aois an aois íosta

· Cén fhad a thógann sé?
Íosmhéid de 4 bliana. An t-aon eisceacht amháin ná ceird na Meán Clóite a bhfuil íosmhéid de 3 bliana i gceist léi.

· Cad é an struchtúr atá ag Printíseacht?
Seacht gcéim atá ag printíseacht den chuid is mó, trí chéim lasmuigh den láthair oibre agus ceithre chéim ar an láthair oibre. Níl aon eisceachtaí ón méid thuas ach na printíseachtaí Tílithe Urlár/Ballaí agus printíseachtaí na Meán Clóite a bhfuil cúig chéim acu, trí chéim oiliúna ar an láthair oibre, agus dhá cheann lasmuigh den láthair oibre.

Cuirtear oiliúint lasmuigh den láthair oibre ar fáil mar seo a leanas:-

Céim 2 : Ionad Oiliúna FÁS
Céim 4 : Institiúid Teicneolaíochta nó Coláiste Breisoideachais
Céim 6 : Institiúid Teicneolaíochta nó Coláiste Breisoideachais

Oiliúint ar an láthair oibre
Tá dualgas ar Fhostóirí oiliúint ar an láthair oibre a chur ar fáil i gCéimeanna 1, 3, 5 agus 7 mar atá leagtha amach thíos:-· Cá mhéad airgid a íocfar liom le linn mo phrintíseachta?
Íocfar ratá printíseachta leat. Féadfaidh na rátaí iarbhír a íocfar athrú ag brath ar ghairm agus ar earnáil an tionscail ina bhfuil tú fostaithe. Ba chóir duit sonraí na rátaí pá do phrintísigh a iarraidh ar d'fhostóir ionchais.

· An féidir liom an tIonad Oiliúna FÁS nó Institiúid Teicneolaíochta ar a mbeidh mé ag freastal a roghnú?
Ní féidir. Cé go ndéantar gach iarracht freastal ar phrintísigh gar do bhaile, ní féidir é seo a dhéanamh i gcónaí. Cuirtear printísigh ar sceideal ar bhonn na tréimhse feithimh is faide ar lá an sceidealaithe maidir leis an ionad oiliúna is gaire dá seoladh baile.

· Cad a tharlóidh mura bhfreastalaím ar Ionad Oiliúna FÁS ná Institiúid Teicneolaíochta ná Coláiste Breisoideachais nuair a ghlaofar mé?
Molann FÁS go láidir go nglacfadh printísigh le cibé tairiscintí a dhéanfar dóibh toisc go gcuirfear le tréimhse oiliúna na printíseachta agus toisc go bhféadfaí impleachtaí airgeadais a bheith ann le linn na printíseachta mura nglacfar le tairiscintí den chineál sin. Mura bhfreastalaíonn tú tar éis trí ghairm cuifear do phrintíseacht ar fionraí sa ghnáthchúrsa.

· An féidir liom dul ar saoire agus mé i mbun oiliúna lasmuigh den láthair oibre?
Níl tú i dteideal laethanta saoire a thógáil le linn na gcéimeanna lasmuigh den láthair oibre.

· An íocfar mé agus mé in Ionad Oiliúna FÁS nó in Institiúid Teicneolaíochta nó i gColáiste Breisoideachais?
Le linn céimeanna lasmuigh den láthair oibre, íocann FÁS Liúntas Oiliúna do Phrintísigh le printísigh incháilithe, agus íocann siad liúntas i leith costais taistil nó costais chothabhála leo, más cuí.

· An gcaithfidh mé táille a íoc chun mo scrúduithe a dhéanamh?
Caithfidh tú táille scrúdaithe a íoc leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta nuair atá tú ag freastal ar Chéim 4 agus ar Chéim 6. Gearrfar táille scrúdaithe ar athscrúduithe freisin. Leagann an tÚdarás Um Ard-Oideachas an táille scrúdaithe síos.

· Má theipeann orm i mo scrúduithe an féidir liom iad a dhéanamh arís?
Má chuirtear siar thú (i.e ní bhaineann tú an t-íoschaighdeán i do mheasúnachtaí amach) féadfaidh tú do scrúduithe a dhéanamh arís faoi dhó nó níos mó ná sin, más gá. Ach cuirfear deireadh le do phrintíseacht má theipeann ort san iarracht deiridh. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh fhoirceannadh do phrintíseachta agus má éiríonn leat san achomharc, gheobhaidh tú iarracht deiridh.

· Cad a tharlóidh má bhristear m'fhostóir as gnó nó má fhágtar iomarcach mé le linn mo phrintíseachta?
Déanfaidh FÁS gach iarracht cabhrú leat dul chun cinn a dhéanamh maidir le do phrintíseacht má bhíonn tú sa chás seo. Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gComhairleoir Oiliúna de chuid FÁS a sannadh duit nuair a cláraíodh mar phrintíseach thú agus beidh an duine sin in ann comhairle a chur ort agus cúnamh a thabhairt duit.

· Má fhágtar iomarcach mé agus murar féidir liom obair a fháil in Éirinn, an féidir liom leanúint le mo phrintíseacht thar lear?

· Ní féidir, ach is féidir breathnú ar thaithí oibre a fhaightear thar lear ó thaobh creidiúnú a fháil i leith tréimhsí curtha isteach.

· Cad iad m’ionchais ghairme?
Nuair a bheidh do phrintíseacht críochnaithe go sásúil agat, bronnfar Ardteastas - Ceird Leibhéal 6 de chuid FETAC ort. Tá sé seo aitheanta go Náisiúnta agus go hIdirnáisiúnta as a bheith riachtanach maidir le stádas ceardaí. Féadfaidh tú do ghairm a fhorbairt tuilleadh i.e bunaithe sa chuideachta, breisoiliúint, trasoiliúint, bainistíocht nó féinfhostaíocht.

· Staidéar Breise – Dul Chun Cinn
Nuair a chríochnóidh tú do phrintíseacht go sásúil, is féidir go gcuirfí san áireamh thú le háit a fháil sa chlár céime lena mbaineann a chuireann na hInstitiúidí Teicneolaíochta ar fáil ar an gcoinníoll go gcomhlíonann tú riachtanais iontrála ar leith eile. Tá sonraí na n-insititiúidí ardoideachais eile trínar féidir dul chun cinn a dhéanamh ó Ardteastas- Ceird FETAC go dtí leibhéil 7 agus 8 ar fáil ar shuíomh Gréasáin FETAC .http://www.fetac.ie/fetac/documents/Progression_from_FETAC_Adv_Cert-Craft_to_HE_Courses.pdf

· I gcás nach bhfuil mé ag iarraidh freastal ar an Searmanas Bronnta, an féidir liom mo theastas a fháil gan dul ann?
Is féidir, is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig oifig áitiúil Seirbhísí do Ghnó de chuid Fás san áit ina bhfuil d'fhostaíocht.

· Má chaillim mo chárta/ mo theastas an féidir liom ceann eile a fháil ina ionad?
Is féidir le FÁS cártaí ionaid a chur ar fáil. Cuirfidh FETAC ráitis deimhniúcháin ar fáil (ní chuirfidh siad teastais dhúblacha ar fáil). Ba chóir iarratais ar an ráiteas deimhniúcháin agus ar an gcárta ionaid ó FETAC a dhéanamh chuig an Rannóg um Dhearbhú Cáilíochta agus um Churaclam de chuid FÁS. Gearrfar táille ar gach ceann a sholáthrófar ina ionad.

· Bhí mé ag obair i gceird ar feadh roinnt blianta ach ní raibh mé cláraithe mar phrintíseach, an féidir an tréimhse seo a chur san áireamh i mo phrintíseacht?

Breathnóidh FÁS ar iarratais ar dhíolúine ón gclár Printíseachta ar bhonn Caighdeán maidir le taithí a bhaineann leis an gceird. Caithfidh iarratasóirí a bheith cláraithe mar phrintíseach, áfach, sular féidir breathnú ar iarratas.

· Cad a tharlóidh i gcás go bhfuil Riachtanais Speisialta agam nó i gcás go dteastaíonn Tacaíocht Foghlama uaim?
I gcás go bhfuil aon riachtanais speisialta agat agus go dteastaíonn tacaíocht uait, e.g. disléicse, uimhearthacht, litearthacht, míchumais fhisiceacha nó riochtaí sláinte, is fútsa atá sé é seo a chur in iúl do FÁS nuair a bheidh tú ag clárú ionas gur féidir freastal ar na riachtanais seo nuair a bheidh tú ag freastal ar an oiliúint Lasmuigh den Láthair Oibre. Má theastaíonn tacaíochtaí foghlama breise uait i dteicnící foghlama, mata/eolaíocht/líníocht, obair phraiticiúil, ba chóir duit logáil ar http://www.fas.ie/ agus dul chuig eCollege nó dul i dteagmháil le ranganna oíche FÁS, Institiúid Teicneolaíochta, VEC áitiúil, ranganna oíche nó teagasc príobháideach a lorg.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud