Liúntais & Maoiniú

baile » Liúntais & Maoiniú » Liúntais agus Maoiniú

Liúntais agus Maoiniú

Tacaíocht Chláracha FÁS

Tugann FÁS tacaí éagsúla airgeadais i bhfoirm liúntas chun cuidiú le rannpháirtithe i gcúrsaí oiliúna, agus deontais nó fóirdheontais chun fostóirí a mhealladh le tacú le cláracha oiliúna. Baineann cláracha forbartha pobail leas freisin as deontais, agus cothaíonn FÁS comhionannas trí thacaíocht a chláracha atá dírithe ar chomhionannas, ilchineálacht agus cuimsitheacht shóisialta. Ba chóir go mbeadh cuardaitheoirí poist ar an eolas faoi athruithe in íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus iad ag plé le FÁS.

Oiliúint

Tá rannpháirtithe i dtromlach na gcúrsaí oiliúna FÁS incháilithe ar liúntais éagsúla. Tugtar na príomhliúntais do Oiliúint, Taisteal, Lóistín agus Béilí, agus Cúram Leanaí na rannpháirtithe. (Tá sé tábhachtach na ranna 'nótaí' a léamh faoi gach ceann de na liúntais do choinníillacha/iarratais.)

Fostóir

Is féidir le fostaithe freisin leas a bhaint as Scéimeanna Cúnamh Poist Ioncaim agus Fostóra Poist (ÁSPC) Scéim Dreasachta . Mar chríoch, tá tacaí tuarastail ar leith ann do Phrintísigh in earnálacha éagsúla tionscail.

Pobail

Freisin, tá réimse de dheontais ann d’urraitheoirí agus maoirseoirí atá bainteach le cláracha forbartha pobail, ar nós Clár Fostaíochta Pobail, Clár Tionscnaimh Poist agus Tionscnamh Áitiúil Oiliúna.

Comhionannas & Cuimsitheacht

Tá raon deontas ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus d’fhostóirí, lena n-áirítear an Ciste um Chóiríocht Réasúnta ina gcorpraítear an Deontas do Theangaire Agallaimh Poist, an Deontas do Léitheoir Pearsanta, an Deontas um Threalamh san Ionad Oibre a Leasú, agus an Scéim Deontais um Choimeád Fostaí. Cliceáil anseo i gcomhair foirmeacha iarratais ar Chóiríocht Réasúnta. Áirítear leis na tacaí eile an Scéim do Fhóirdheontas Tuarastail agus an Scéim Tacaíochta um Oiliúint Eolais Mhíchumais.

Cuardaitheoir Poist

Téann an Scéim Liúntais Filleadh ar Obair; Liúntas Filleadh ar Obair (Fiontar)  ; Scéim Dreasachta um Phost Páirtaimseartha; agus Fordheontas Ioncam Teaghlaigh i gcion ar Athruithe Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar réimse iomlán na liúntas agus na ndeontas FÁS, déan teagmháil le d’Oifig FÁS áitiúil.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud